Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

Değerli Müşterilerimiz; 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hotel Asur tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10.  maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar  Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri,  toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin  olarak siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve  çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

Veri Kategorileri 

Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler

Kimlik Verisi 

Adınız, soyadınız, imzanız

İletişim Verisi 

Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz

Hukuki İşlem 

Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

Müşteri İşlem 

Verisi 

Fatura, senet, çek bilgileriniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz

Fiziksel Mekan 

Güvenliği Verisi 

Güvenlik kamerası kayıtlarınız

Finans Verisi 

Banka hesap bilgileriniz, 

Pazarlama Verisi 

Alışveriş geçmişi bilgileriniz,

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz; 

∙ Sizlere ürün ve hizmetlerimizin sunabilmemiz, 

∙ Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz, 

∙ Sizlere mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmemiz, 

∙ Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik  aktiviteleri yürütebilmemiz, 

∙ Sizlerin talep ve/veya şikayetlerinizin takibini yapabilmemiz,

∙ Lojistik faaliyetlerimizi yürütebilmemiz, 

∙ Sözleşme süreçlerini yürütebilmemiz, 

∙ Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli  çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz, 

∙ Ticari ve/veya iş stratejilerini planlanlayıp, uygulayabilmemiz, finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz, 

∙ Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari,  teknik tedbirleri sağlayabilmemiz, 

∙ Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz, 

∙ Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve  dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz, 

∙ İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi  kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz;  bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli  teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz, 

∙ Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu  kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri  yürütebilmemiz, 

amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek,  sınıflandırılacaktır. 

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve  mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;  ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali  bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe işlerini  yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler  Nelerdir? 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i)kanunlarda açıkca öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine  getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan  doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin  gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri  sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir. 

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4.  Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak, 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla, 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile, 

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza  edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla  otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek,  kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda  belirtilen yerlere aktarılabilecektir. 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl  Erişebilirsiniz? 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme  hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin  kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır. 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve  Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Hotel Asur.’e  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza  ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Hotel Asur

Adres: Hocapaşa Mah.Ibni Kemal Cad.No:16,
Istanbul

Mail: info@hotelasur.com